Energiglas

U-värde

U-värdet är ett mått på fönstrets isoleringsförmåga. U-värdet anger hur många watt värme som fönstret ”läcker” per kvadratmeter, per grads temperaturskillnad mellan inne och ute. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga!

Äldre 2-glasfönster med karm och båge av trä har ett U-värde på cirka 2,8. Med energiglas kan det förbättras till 1,2 och med dagens isolerrutor kan U-värdet i bästa fall komma ned till 0,9. Energiläckaget genom fönstren kan genom fönsterrenovering reduceras från en tredjedel till i bästa fall mindre än hälften jämfört med befintliga fönster.

Ett normalstort fönster har en area på ca 1,0-1,2 m². Ett genomsnittligt småhus har ungefär 18 fönster som läcker värme för minst 6000 kr per år. Åtgärdar du fönstren kan du räkna hem minst hälften av dessa pengar.

Av de ca 60% av tillförd energi som går till uppvärmingen försvinner det mesta ut genom dålig isolering., otätheter och ventilation. Resterande ca 40% av den tillförda energin används till varmvatten och hushållsel.